จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
ขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในโครงการ " จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ " มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 260 ยูนิต
และมีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 7 ราย

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย