จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ YEC Suratthani ร่วมกับศูนย์การค้า
โคลีเซียม สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิต
สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ บริเวณพื้นที่โปรโมชั่นหน้าโรงภาพยนตร์ ชั้น 3 ศูนย์การค้า
โคลีเซียม สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 43 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 37 ยูนิต (คิดเป็น 12,950 ซีซี)
ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 6 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 6 ราย และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 6 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี