จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-10.30 น. นางกรรณิกา  กองฉลาด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
นางระเบียบ ร่มไทรทอง รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอฆ้องชัย
เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน
81 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 32,400 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย /แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 4 ราย เหล่ากาชาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา และชาวประชาชนอำเภอฆ้องชัย เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์