จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. หอประชุมอำเภอเมืองปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 112 ราย ได้โลหิตจำนวน 93 ราย/ยูนิต
คิดเป็น 41,850 ซีซี แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 5 ราย อวัยวะ 5 ราย และอุทิศร่างกาย 1 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายนรเสฏฐ ศรีตะพัสโส
นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นประชาชนชาวอำเภอเมืองปราจีนบุรีและข้างเคียง เป็นอย่างดี

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี