จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยที่ปรึกษา
คณะกรรมการ, กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ปรากฏว่ามี
ผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 142 ราย ได้โลหิต จำนวน 62,300 ซีซี เป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ จำนวน 27 ราย
2. ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 15 ราย
3. ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 14 ราย

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น