จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำภอวาริชภูมิ ได้หมอบหมายให้
นางแสงจันทร์ ใกล้ฝน รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร และมีผู้รับเข็มที่ระลึกในการรับบริจาคโลหิต
ครบ 7 ครั้ง จำนวน 6 ราย บริจาคครบ 16 ครั้ง จำนวน 7 ราย 24 ครั้ง จำนวน 2 ราย รวมมีผู้มาบริจาคโลหิตทั้งหมด 108 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 43,200 ซีซี
และมีผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 2 ราย

จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร