จังหวัดแพร่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
นางเพ็ญศรี จันทร์ประสิทธิ์ นางอัมราพร มุ้งทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาล
แพร่ออกรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 73 ราย ผู้บริจาคดวงตาจำนวน 47 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ
จำนวน 46 ราย

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่