จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองฉาง ได้รับโลหิตจำนวน 152 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ
60,800 ซีซี ได้รับดวงตาจำนวน 10 ราย อวัยวะ จำนวน 13 ราย และร่างกาย จำนวน 2 ราย

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี