จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
และร่วมหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นสาธารณกุศล ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 88 ราย ผู้แสดงความ
จำนงบริจาคดวงตา 56 ราย และแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 56 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจาก นักเรียน/นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์