จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัท ส เจริญกิจ กรุ๊ป จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ (หน่วยเสริม) "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการ
รักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ บริษัท ส เจริญกิจ กรุ๊ป (ตรงข้ามโคอ๊อฟ) ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 38 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 23 ยูนิต (คิดเป็น 8,950 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 15 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี