จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระ จัดกิจกรรม
รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ณ อาคารเอนกประสงค์
(อาคารพาฝัน) โรงเรียนอนุบาลบ้านคลองสระ ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 116 ราย
ได้รับโลหิต จำนวน 102 ยูนิต (คิดเป็น 35,700 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 14 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 20 ราย และมี
ผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 20 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี