จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องโสตศึกษา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์
นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นางลัดดา รุ่งเรือง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ออกรับบริจาคโลหิตอวัยวะ ดวงตาและร่างกาย มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 124 ราย 49,600 ชีชี
ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 12 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 9 ราย และผู้บริจาคร่างกาย จำนวน - ราย ในการออกหน่วยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการ
โรงเรียนวิทยานุกูลนารีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์