จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด นายยงยุทธ จิตสำรวย นายอำเภอนาโยง และจิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอนาโยง ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ที่ศาลาประชาคมอำเภอยาโยง มีผู้บริจาคทั้งหมด 86 ราย ได้โลหิต 58 ราย คิดเป็นปริมาณ 23,200 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา จำนวน 8 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 8 ราย ในการนี้ คุณธนัชกรณ์ลักษณ์ ลั่นสิน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง บริจาคไข่
120 ฟอง สำหรับผู้บริจาคโลหิตด้วย

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง