จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ YEC Suratthani ร่วมโครงการ
จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 62 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 53 ยูนิต
(คิดเป็น 18,550 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 9 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ
จำนวน 8 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี