จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:30 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอพุทธทา
สธรรมโฆษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มอบหมายให้ นางนงลักษณ์ นิกุมเพชร กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองอธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รองผู้บังคับการตำรวจภูธร นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและประชาชน
ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าวด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี