จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดชัยภูมิ นายนิวัตน์ สุพจิตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอภูเขียว นางสายสมร สุทินฤกษ์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอภูเขียว พร้อมด้วยที่ปรึกษา คณะกรรมการ
และสมาชิกสภากาชาดไทย ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีมหามงคลราชาภิเษก ณ โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว มีผู้ร่วมกิจกรรม 489 คน ได้โลหิต 328 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา
และอวัยวะ อย่างละ 17 คน และคลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ