จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการฯ และสมาชิกฯ ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลเทพสถิต และอำเภอเทพสถิต จัดหน่วย
รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอเทพสถิต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 200 คน ได้โลหิตจำนวน 112 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา 8 ราย และบริจาคอวัยวะ 8 ราย

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ