จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ อำเภอท่าฉาง และสาธารณสุขอำเภอท่าฉาง จัดกิจกรรม
รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" และเพื่อเป็นการ
จัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 139 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 110 ยูนิต (คิดเป็น 38,500 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน
29 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 10 ราย และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 10 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี