จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. อาคารสุริยะบูรพา มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ อ.เมืองปราจีนบุรี
นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต
จำนวน 269 ราย ได้โลหิตจำนวน 147 ราย/ยูนิต คิดเป็น 66,150 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 20 ราย อวัยวะ 18 ราย ทั้งนี้ได้รับความ
ร่วมมือจากผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และบุคลากรในสังกัดเป็นอย่างดี เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี