กิ่งกาชาดอำภอวาริชภูมิ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. นางจันทรพรรณ  สัมฤทธิ์จินตนา  นายกกิ่งกาชาดอำภอวาริชภูมิ ได้หมอบหมายให้
นางสุรางค์ วนะภูติ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมราชมงคล อาคารเรียนราม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร และมีผู้รับเข็มที่ระลึกในการรับบริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง จำนวน 7 ราย และบริจาคครบ 16 ครั้ง จำนวน 4 ราย รวมมีผู้มาบริจาคโลหิต
ทั้งหมด 209 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 83,600 ซีซี

กิ่งกาชาดอำภอวาริชภูมิ
กิ่งกาชาดอำภอวาริชภูมิ
กิ่งกาชาดอำภอวาริชภูมิ
กิ่งกาชาดอำภอวาริชภูมิ
กิ่งกาชาดอำภอวาริชภูมิ