จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ YEC Suratthani ร่วมกับบริษัท
เพชรศรีวิชัย จำกัด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน " บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่ หนึ่งคนให้
สามคนรับ " และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ห้องรับรอง
บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 52 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 32 ยูนิต
(คิดเป็น 11,200 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 20 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ
จำนวน 7 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี