จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ YEC Suratthani ร่วมกับโรงพยาบาล
กรุงเทพสุราษฎร์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน " บริจาคโลหิต  ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์  กุศลอันยิ่งใหญ่ หนึ่งคนให้
สามคนรับ" และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ พื้นที้ให้บริการ โรงพยาบาล
กรุงเทพสุราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 81 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 73 ยูนิต (คิดเป็น 25,550 ซีซี)
ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 8 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 15 ราย และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 13 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี