จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ YEC Suratthani ร่วมกับสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 11 สุราษฎร์ธานี และ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน
" บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่ หนึ่งคนให้ สามคนรับ " และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาล
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ อาคารห้องสมุด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 11 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียน
บริจาคโลหิต จำนวน 41 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 34 ยูนิต (คิดเป็น 11,900 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 7 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา
จำนวน 13 ราย และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 12 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี