จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ที่บริษัทยืนยงมอเตอร์ (2527) จำกัด
ถนนพระราม 6 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 53 ราย ได้โลหิต 49 ราย คิดเป็นปริมาณ 19,600 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 3 ราย

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง