จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดเพะชรบูรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ออกรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตาและร่างกาย มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 116 ราย 46,400 ชีชี ผู้บริจาค
ดวงตา จำนวน 1 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย และผู้บริจาคร่างกาย จำนวน 1 ราย ในการออกหน่วยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียน
เพชรพิทยาคมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์