จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต
ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 110 ราย ได้โลหิตจำนวน 81 ราย/ยูนิต คิดเป็น 36,450 ซีซี
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2 ราย อวัยวะ 1 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
เป็นอย่างดี เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี