จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัท บ้านดอนปิยะกลกาล จำกัด หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และ YEC Suratthani จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน " บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่ หนึ่งคนให้
สามคนรับ " และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ พื้นที่ให้บริการลูกค้า
บริษัท บ้านดอนปิยะกลกาล จำกัด (สำนักงานใหญ่) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 129 ราย ได้รับโลหิต
จำนวน 109 ยูนิต (คิดเป็น 38,150 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 20 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย และ มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคอวัยวะ จำนวน 9 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี