กิ่งกาชาดอำภอบ้านไผ่

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ - นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาด อ.บ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาด อ.บ้านไผ่
ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพิ่มเติมจากแผนรับบริจาคโลหิต ของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์พัฒนาชนบท
ผสมผสานบ้านไผ่ (ศูนย์มีชัย) อำเภอบ้านไผ่ โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน ๑๐๕ ราย ได้โลหิตจำนวน ๔๕,๓๕๐ ซีซี และมีผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน ๑๓ ราย
มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน ๑๕ ราย

กิ่งกาชาดอำภอบ้านไผ่
กิ่งกาชาดอำภอบ้านไผ่