จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. บจก.ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม อ.บ้านสร้าง นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต
ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 88 ราย ได้โลหิตจำนวน 71 ราย/ยูนิต คิดเป็น 31,590 ซีซี มีผู้แสดง
ความจำนงบริจาคดวงตา 2 ราย อวัยวะ 2 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด เป็นอย่างดี
เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี