จังหวัดแพร่

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ที่ปรึกษา คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ กิ่งกาชาดอำเภอวังชิ้น  ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  โดยมีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน 58 ราย ผู้บริจาคดวงตาจำนวน 10 ราย และผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 10 ราย

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่