จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยที่ปรึกษากรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก รองประธานฯ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ภาค 8 นครสวรรค์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 ณ โรงเรียนผดุงปัญญา ได้โลหิต จำนวน 55 ราย

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก