จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้
นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ
มหกรรมวิชาการและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคอวัยวะและดวงตาเขตสุขภาพที่ 3 โดยมีนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งในปัจจุบันยังขาดแคลนอวัยวะ เนื้อเยื่อและดวงตาสำหรับนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่อวัยวะ
สำคัญเสื่อมสภาพ ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ญาติปฏิเสธการบริจาค ไม่ทราบข้อมูลเรื่องการบริจาคอวัยวะ บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยสมองตาย
ไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติหรือเห็นว่ายุ่งยาก จึงไม่มีการขอบริจาคอวัยวะ ทำให้มีผู้ป่วยที่รอรับอวัยวะจำนวนหนึ่งต้องเสียชีวิตไปก่อนที่จะ
ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ จึงได้จัดโครงการฯ นี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างการ
มีส่วนร่วมของทุกเครือข่ายทั้งภาครัฐและท้องถิ่น ทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคอวัยวะ
ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาเพิ่มขึ้นต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
(เขาเขียว)

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์