จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันนี้ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางทัชชญา พลเยี่ยม
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนพยุหะวิทยา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
โดยมีการจัดกิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการทันตกรรม บริการตรวจตา บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
การรับบริจาคอวัยวะและดวงตา ซึ่งได้มีการติดเข็มที่ระลึกให้กับผู้ที่บริจาคโลหิตเป็นครั้งแรกด้วย ทั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่อำเภอพยุหะคีรี
และใกล้เคียงมาร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์