จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
ณ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ รวท.อท.ศอพท. และออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ณ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร ได้รับโลหิตจำนวน 58 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 23,200 ซีซี
ได้รับดวงตาจำนวน 6 ราย และอวัยวะ จำนวน 4 ราย

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี