จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ เนื่องในวันกำเนิดโรงเรียน
มีผู้บริจาคทั้งหมด 85 ราย ได้โลหิต 57 ราย คิดเป็นปริมาณ 22,800 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 27 ราย และผู้แสดงความจำนง
บริจาคอวัยวะ จำนวน 28 ราย ขอบพระคุณศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น นางยุภา พรเศรษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ นายสุนทร เชาว์กิจค้า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง