จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. อำเภอกบินทร์บุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ
การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 121 ราย ได้โลหิตจำนวน 104 ราย/ยูนิต คิดเป็น 46,800 ซีซี มีผู้แสดงความ
จำนงบริจาคดวงตา 7 ราย อวัยวะ 9 ราย และผู้อุทิศร่างกายจำนวน 7 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายวัลลภ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี ข้าราชการ
พนักงาน ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ และประชาชนชาวอำเภอกบินทร์บุรีเป็นอย่างดี เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี