จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรีและคณะ นายอำเภอเขาย้อยพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและคณะ ออกหน่วยบริการโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
โดยมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย จำนวน 50 ชุด พร้อมจัดบริการแจกแว่นสายตายาวแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ จำนวน 305 อันและร่วมเยี่ยมผู้ป่วย
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 ราย ครัวเรือนดีเด่น จำนวน 1 ราย ณ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และในวันเดียวกันนี้ ลงพื้นที่ร่วมกับ
นายอำเภอเขาย้อยเยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ ในพื้นที่ อำเภอเขาย้อย จำนวน 1 ราย

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี