จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-11.30 น. นางกรรณิกา  กองฉลาด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้
นางรัชนี บูชาทิพย์ กรรมการเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลกมลาไสย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มี
จิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 149 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 59,600 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 82 ราย /อวัยวะ จำนวน 75 ราย
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์