จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ด้วยเขตสุขภาพที่ 3 โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ
เขตสุขภาพที่ 3 จัดมหกรรมวิชาการ และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคอวัยวะและดวงตา เขตสุขภาพที่ 3 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 100 ปี
การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ (เขาเขียว) อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาองค์ ความรู้ด้านวิชาการ แนวทาง
เทคนิคในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกเครือข่ายภาครัฐ และท้องถิ่น ตัวแทนเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี โดยคณะกรรมการ
และคณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมรับฟัง นโยบาย แนวทางการบริจาค รับฟังเสวนา “ปิติจากผู้ให้ ชีวิตใหม่สู่ผู้รับ”
จากตัวแทนผู้บริจาค และผู้รับอวัยวะ

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี