จังหวัดขอนแก่น

ในวันนี้ 28 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับคลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ปรากฏมีผู้บริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 167 ราย ได้โลหิต จำนวน 71,850 ซีซี เป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ จำนวน 35 ราย
2. ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 49 ราย
3. ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 50 ราย

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น