จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562  เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับงานธนาคารโลหิต โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และ หจก.
สหฮอนด้า ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ หจก.สหฮอนด้าประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศากร สิงหเสนี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมออกหน่วย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ได้ตั้งจุดรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ พร้อมทั้งได้สนับสนุนไข่ต้มแก่ผู้บริจาคโลหิต มีผู้บริจาคโลหิต 115 คน ได้ปริมาณโลหิต 51,750 ซีซี ผู้บริจาค
ดวงตา 3 คน และผู้บริจาคอวัยวะ 3 คน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์