จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดและด้วยคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมกศน (สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์) เพื่อโครงการบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย ปี 2562 โดยมีผู้มีจิตศรัทธา
อันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 135 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 54,000 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 17 ราย /อวัยวะ จำนวน 17 ราย เหล่ากาชาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชน เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์