จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้คณะกรรมการ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดฯ
ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก มีผู้บริจาค จำนวน 62 ราย มีผู้บริจาค
ดวงตา จำนวน 1 ราย

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก