จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ ได้รับโลหิตจำนวน 53 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ
21,200 ซีซี ได้รับดวงตาจำนวน 5 ราย อวัยวะ จำนวน 3 ราย และร่างกายจำนวน 1 ราย

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี