จังหวัดตรัง

เมืื่อวันที่ 21 มิถุนายน 252 ที่อาคารอเนกประสงค์กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง นายศุภโชค วงศ์มณฑา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิต ตามโครงการ PEA
ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง โรงพยาบสลตรัง และค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ โดยมี พ.อ.พีรพงศ์ วัลลภาทิตย์
ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 นำทหารร่วมบริจาคโลหิตกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า สำหรับวันนี้ มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต 187 ราย
สามารถจัดเก็บโลหิตได้ 113 ราย คิดเป็น 45,200 ซีซี  มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 9 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 10 ราย

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง