กิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงั้น

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงั้น และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ อำเภอเกาะพะงัน
และสาธารณสุขอำเภอเกาะพะงัน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่
หนึ่งคนให้ สามคนรับ" และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ห้องประชุม
ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงั้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายเกริกไกร สงธานี นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงัน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลเกาะพะงัน สาธารณะสุขอำเภอ สมาชิกกิ่งกาชาด และประชาชนชาวอำเภอเกาะพะงัน ร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต
จำนวน 329 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 257 ยูนิต (คิดเป็น 89,950 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 72 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา
จำนวน 3 ราย และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 6 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงั้น
กิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงั้น
กิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงั้น
กิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงั้น
กิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงั้น
กิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงั้น
กิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงั้น
กิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงั้น
กิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงั้น
กิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงั้น
กิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงั้น
กิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงั้น
กิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงั้น
กิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงั้น
กิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงั้น
กิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงั้น
กิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงั้น
กิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงั้น
กิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงั้น
กิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงั้น