จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ โรงเรียนเวียงสระ
จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน " บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่ หนึ่งคนให้ สามคนรับ "
และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ห้องประชุม โรงเรียนเวียงสระ
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 84 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 70 ยูนิต (คิดเป็น 24,500 ซีซี) ไม่ผ่าน
การคัดกรอง จำนวน 14 ราย โดยมี นายวรินทร์ บรรจบกาญจน์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี