จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ อำเภอเคียนซา และสาธารณสุขอำเภอเคียนซา จัดกิจกรรม
รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน " บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่ หนึ่งคนให้ สามคนรับ " และเพื่อเป็นการ
จัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเคึยนซา อำเภอเคึยนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 158 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 120 ยูนิต (คิดเป็น 42,000 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน
38 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 5 ราย และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 6 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี