จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง ได้รับโลหิตจำนวน 70 ยูนิต คิดเป็น
ปริมาณ 28,000 ซีซี ได้รับดวงตาจำนวน 10 ราย และร่างกาย จำนวน 3 ราย

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี