จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-10.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
โรงเรียนอนุกูลนารี เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล
ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 128 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 51,200 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 52 ราย /อวัยวะ จำนวน 52 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา โรงเรียนอนุกูลนารี เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์